Choď na obsah Choď na menu
 


Slovesný čas
· najcharakteristickejšia slovesná kategória (odráža sa v nej vzťah k momentu výpovede)
· prítomný čas (prézent):
· vyjadruje reálny a aktuálny čas – vtedy ide o základný význam prítomného času – napr. Vediem divadelný krúžok.
· druhotné významy:
a) sprítomnenie minulých dejov (historický prézent) – napr. Na protest odchádzajú štúrovci do Levoče.
b) bez zreteľa na určitý čas (gnómický prézent) – napr. Slová sa zadeľujú do desiatich slovných druhov.
· minulý čas (préteritum) – vyjadruje deje pred momentom výpovede – napr. Včera odcestoval.
· budúci čas (futúrum) – vyjadruje deje po momente výpovede – napr. Budem navštevovať jazykový kurz
Slovesný vid
· kategóriou vidu sa vyjadruje, že slovesný dej sa uvedomuje:
a) ako prebiehajúci, neohraničený – ide o nedokonavé slovesá (čítať, kresliť, rozprávať, skákať)
b) ako ohraničený celok – ide o dokonavé slovesá (dočítať, nakresliť, vyrozprávať, vyskočiť)
· pri odlíšení dokonavých slovies od nedokonavých je jedným z kritérií spôsob vyjadrenia budúceho času – nedokonavé
slovesá sa zväčša vyjadrujú zloženým tvarom (písať – budem písať) a dokonavé slovesá jednoduchým tvarom (napísať –
napíšem)
· základným členom kategórie vidu je nedokonavý vid, ktorý má všetky tri časy, kým slovesá dokonavého vidu vyjadrujú
len minulý čas a budúci čas, ktorý má tvary prítomného času
Slovesný spôsob
· slovesá vyjadrujú deje tromi slovesnými spôsobmi:
a) realizovaním deja – oznamovací spôsob (robím, čítal, bude sa pripravovať – v troch časoch)
b) možnosťou realizovania – podmieňovací spôsob (robil by, bol by čítal – v dvoch časoch)
c) vyžadovaním realizovania – rozkazovací spôsob (rob! – v jednom čase)

· základným slovesným spôsobom je oznamovací spôsob; podmieňovací a rozkazovací spôsob sú príznakovými členmi
tejto kategórie
Slovesný rod
· kategória slovesného rodu označuje:
a) že pôvodca deja je gramatickým podmetom vety, vtedy vykonáva dej – to je činný rod (sestra študuje)
b) že pôvodca deja nie je podmetom vety, vtedy je podmet dejom zasahovaný – to je trpný rod, ktorý má dva tvary:
1. zvratný tvar (koláč sa pečie)
2. opisný tvar (žiak je zapísaný)
· trpný rod sa používa hlavne v odbornom štýle
Intencia (zameranosť) slovesného deja
· niektoré slovesá si vyžadujú, iné nevyžadujú doplnenie činiteľom (agensom, nositeľom) deja alebo objektom deja
(paciensom)
· táto vlastnosť slovesa sa nazýva intencia čiže zameranosť slovesného deja
· je dôležitá pre skladbu, pretože pomáha určovať, či je sloveso osobné alebo neosobné, predmetové alebo bezpredmetové