Choď na obsah Choď na menu
 


· hoci si Slovensko vydýchlo od tureckých vpádov, naďalej ho vyčerpávali protihabsburské povstania, rozpínavá politika
Habsburgovcov, náboženské boje, hlad, epidémie, mor
· reformácia a protireformácia:
· protestanti a katolíci sa na jednej strane navzájom prenasledovali, na druhej strane sa usilovali o to, aby pre svoju
konfesiu získali ľudí kultúrnou osvetou, literatúrou a dobrými školami
· evanjelici mali oporu v prešovskom kolégiu a v bratislavskom lýceu
· strediskom vysokej katolíckej vzdelanosti bola univerzita v Trnave
· zásluhu na rozvoji školstva a osvety mali jezuiti, piaristi a františkáni
· príslušníci oboch náboženstiev prispievali k šíreniu vzdelanosti aj zakladaním tlačiarní
·
· výrazné prvenstvo mala náboženská baroková literatúra
· od konca 17. storočia sa začala zreteľnejšie vyčleňovať i svetská literatúra, a to meštianska a ľudová
· slovenskú barokovú literatúru charakterizoval zvýšený záujem o slovenské dejiny, úcta k slovenskému jazyku a jeho
zintenzívnené používanie ako literárneho jazyka