Choď na obsah Choď na menu
 


LITERATÚRA AKO UMENIE
· umenie je:
· osobitná forma (súčasť) spoločenského vedomia a špecifický odraz, poznanie a pretváranie skutočnosti
· je to aj súhrn umeleckých diel vytváraných v procese umeleckej činnosti, ktorá má svoje zákonitosti, pravidlá a
normy
· umelec v tejto osobitnej estetickej činnosti utvára podľa zákonov krásy obrazy skutočnosti, a to pomocou
umeleckej reči, ktorá má tiež svoje zákonitosti a princípy
· spoločenské funkcie umenia:
· umelecko-estetická (hodnotiaca) funkcia
· pretvárajúca (výchovná) funkcia
· zábavná, oddychová a rekreačná funkcia
· umenie je vnútorne značne diferencované, poznáme veľa jeho druhov a žánrov:
· výtvarné umenie (maliarstvo, sochárstvo, grafika, …)
· slovesné umenie (poézia, próza, dráma)
· hudba (vokálne a inštrumentálne skladby)
· divadelné umenie (tragédia, komédia, herecká tvorba, scénografia, réžia, …)
· rôzne druhy interpretačných umení
· názov literatúra pochádza z latinčiny zo slova littera (písmeno)
· význam slova literatúra – dvojaké chápanie:
· v širšom zmysle slova pokrýva všetky slovesné diela rozmanitej povahy t.j. neumelecké texty (vedecké, politické,
právnické, náboženské, publicistické) ako aj umelecké
· v užšom zmysle slova sa pod pojmom literatúra chápu iba diela umeleckej povahy, čiže texty vytvorené a napísané
s estetickým zámerom (s umelecko-estetickou funkciou)
· vecná literatúra:
· súbor všetkých písomných prejavov okrem umeleckej literatúry
· má tri základné okruhy:
· odborná literatúra
· publicistická literatúra
· administratívna literatúra
· najdôležitejšou vnútornou (obsahovou) príznakovou črtou vecnej literatúry je, že poskytuje informácie
zodpovedajúce realite
· umelecká literatúra:
· takisto vychádza z reality, no predpokladom na umelecké zovšeobecňovanie javov skutočnosti je fikcia, v ktorej
má prvoradú úlohu autorova fantázia
· jej súčasťou je folklór, t.j. diela ústnej ľudovej slovesnosti
· poznáme ju aj pod názvom krásna literatúra alebo beletria