Choď na obsah Choď na menu
 


· literárny proces:
1. súbor všetkých navzájom prepojených vývojových premien v literatúre, ktoré sa uskutočňujú v konkrétnej
historickej situácii
2. tvorivý proces autora pri tvorbe literárneho diela
· tradícia:
1. súhrn ustálených myšlienok, zvyklostí a názorov odovzdávaných z pokolenia na pokolenie (tradere – odovzdávať)
2. ústne odovzdávanie historických správ a slovesných výtvorov
· literárna tradícia:
· výber z diel literárnej minulosti, povýšených na estetické a kultúrne vzory, ako aj pôsobenie týchto diel na ďalší
literárny vývin a literárnu tvorbu
· sú to všeobecne uznávané literárne diela, je to živé literárne dedičstvo
· literárne druhy:
· základné členenie umeleckej literatúry na tri špecifické oblasti: lyrika, epika, dráma
· podľa jazykovej formy: poézia, próza, dráma
· literárne žánre:
· súhrnné označenie takej množiny literárnych diel, pre ktorú sú príznačné isté spoločné literárne znaky
(kompozičné, tematické, tvarové)
· v rámci každého literárneho druhu možno vyčleniť množstvo literárnych žánrov a žánrových foriem (rozmanitých
žánrových podôb)
· dejiny literatúry (literárna história):
· zaoberajú sa historickým vývojom literatúry od najstarších čias po súčasnosť (chronologicky)
· usilujú sa postihnúť rôzne tendencie a smery v literatúre v istých obdobiach a určiť, aký je prínos jednotlivých
spisovateľov a význam ich diel
· sleduje vzťahy medzi dielami, ich vzájomné ovplyvňovanie, vývoj a vznik literárnych žánrov, vplyvy a pôsobenie
literárnej tradície