Choď na obsah Choď na menu
 


· študoval v Jene
· evanjelický kňaz (zástanca biblickej češtiny)
· Kollárovo slovanské uvedomenie sa naplno rozvinulo v Jene, kde videl slobodný život, ich silné vlastenecké nálady, ich
volanie po zjednotení všetkých nemeckých národov
· zároveň však videl, že Nemci pohŕdajú Slovanmi a že slovanské národy nie sú až na Rusko slobodné
· veľkou vzpruhou preňho bolo zoznámenie sa s dcérou evanjelického pastora Friderikou Schmidtovou (Mínou), s ktorou
podnikal vychádzky do okolia Jeny, pozoroval dôsledky dejinných udalostí a po 16 rokoch známosti sa s ňou aj
zosobášil
· neskôr sa stal stúpencom austroslavizmu (záujmy Slovanov v rámci Rakúsko-Uhorska) a upustil tak od striktnosti
svojich názorov
· prvá básnická zbierka – Básně Jána Kollára (1821):
· ospevuje Mínu ako symbol krásy, vyslovuje vlastenecké myšlienky
· cenzúra však viaceré básne nedovolila publikovať (napr. Vlastenec – vyšla až po jeho smrti)
· stala sa základom pre rozsiahlu skladbu Slávy dcera:
· konečná podoba (1832):
· Předzpěv + 5 spevov: I. Sála; II. Labe, Rén, Vltava; III. Dunaj; IV. Léthé; V. Acheron
· 645 vlasteneckých, ľúbostných, náučných zneliek (sonetov) spojených len nejasne naznačenou dejovou
líniou
· prvý spev – básnik spomína na krásne časy lásky v Jene a lúči sa s Mínou
· druhý a tretí spev – básnik putuje po slovanských krajinách vyznačených riekami
· štvrtý spev – básnik sa prechádza s Mínou (mŕtvou) po slovanskom nebi, aby oslávil všetkých vynikajúcich
slovanských dejateľov
· piaty spev – básnik sa dostáva do pekla a zatracuje všetkých nežičlivcov Slovanov
· Předzpěv:
· najsilnejšie miesto Slávy dcery
· elégia (žalospev) nad slovanskou minulosťou, v ktorej zvíťazilo násilie nad spravodlivosťou
· nenávisť básnik neobracia na iné národy, ale na zotročovateľov
· humanista
· hlavné myšlienky:
· autor žiali nad zemou Lužických Srbov, ktorí boli v minulom storočí takmer ponemčení
· obáva sa takého osudu na Slovensku
· Dubisko je mocné Rusko, ktoré v tom čase malo samostatný štátny útvar ako jediné zo všetkých
slovanských národov
· horší ako zlé časy je pre národný život človek bojujúci proti vlastnému národu
· autor sa obracia na susedov slovanských národov, ktorí proti nim viedli vojnu
· oslovuje Nemecko, ale vyčíta všetkým národom, ktoré inému siahli na slobodu (napr. Anglicku
vyčíta aktivity v Indii; kritizuje aktivity Turkov v Grécku)
· dejová osnova:
· bohyňa Sláva, predstavujúca Slovanstvo, sa sťažuje v rade bohov, aké krivdy museli Slovania v
minulosti pretrpieť
· bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy, ako ideálny symbol slovanskej
budúcnosti, ktorá by Slovanom odčinila predchádzajúce utrpenie a postavila ich medzi popredné národy
sveta
· v obraze Míny Kollár vytvoril ideál slovenskej devy, ktorá ho sprevádza na ceste po slovanských
krajoch
· vlastenecké znelky:
· autor vyslovuje svoje morálno-vlastenecké názory na dobové otázky a problémy domoviny
· kritizuje národné chyby, ktoré spôsobujú nejednotnosť národných síl
· chce pre Slovanov to najlepšie, vyzýva ľudí k práci
· ľúbostné znelky:
· najstaršie časti (z 1. zbierky)
· najúčinnejšie, pretože vznikli z bezprostredného zážitku
· splýva tu láska k Míne s láskou k vlasti
· jazyk a kompozícia skladby:

· prvé 3 dejstvá – ako Byronovo dielo Childe Haroldova púť
· cesta po slovanskom nebi a pekle – ako Danteho Božská komédia
· myšlienková náplň – vlastná
· Předzpěv je napísaný časomierou
· znelky – prízvučný (trochejský) meter
· O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými – program a plán na kultúrne zblíženie Slovanov (iba 4 jazyky
⇒ konflikty so štúrovcami a niektorými národmi)
· zbierka ľudových piesní – Národnie Zpievanky čili písně světské Slovákův v Uhrách
··
časomiera:
· prozodický – veršový systém, kde sa na tvorbe rytmu zúčastňuje dĺžka slabiky, čiže časomiera je založená na
striedaní dlhých a krátkych slabík
· dlhé slabiky:
1. prirodzene dlhé (dlhá samohláska alebo dvojhláska)
2. polohou dlhá (ak za krátkou samohláskou nasleduje skupina spoluhlások (dve a viac))
· stopovo organizovaný veršový systém (È - krátka slabika; – - dlhá slabika):
· trochej – È
· daktyl – È È
· spondej – –
· jamb È –
· Kollárov Předzpěv – elegické distichon, striedanie hexametra a pentametra
·
· nedokončená 3. a 6. stopa
··
Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím
· – È È – – – È È – –  – È È – – hexameter (6 stôp)
· někdy kolébka, nyní národu mého rakev
· – È È – È È – – È È – È È – pentameter (5 stôp)
····
· 3. stopa
· sonet = znelka = druh zložitej strofy, ktorá pozostáva zo 14 veršov (4+4+3+3)
Ján Hollý
· pôsobil ako katolícky kňaz
· od r. 1814 tvoril v Madunciach pri Piešťanoch
· v r. 1843 utrpel ťažké popáleniny a odišiel ku svojmu priateľovi Lackovičovi, kde aj zomrel (Dobrá Voda – štúrovci)
· bernolákovčinu podporoval tým, že ju používal v praktickej básnickej tvorbe (najprv prekladal diela antických autorov,
neskôr sa venoval vlastnej tvorbe)
· štúrovci jeho dielo veľmi obdivovali a on podporoval aj túto generáciu
· vo svojich dielach sa orientuje na antiku (časomiera, chválospevy, eposy)
··
diela:
· eposy z dejín Veľkomoravskej ríše:
· Svatopluk:
· Rastislav úspešne čelí náporu Východofranskej ríše
· Svätopluk ho zrádza a vydáva Nemcom
· Svätopluk však začne proti Frankom bojovať a víťazí
· epos končí jeho korunovaním
· veľa postáv, bohovia (vymyslení)
· Cirillo-Metodiada:
· príchod svätcov na Veľkú Moravu, ich život a účinkovanie
· Sláv (nie podľa faktov):
· boje pokojamilovných Tatrancov s Čudmi
· Sláv – zásluha na víťazstve
· nazýva ich bohatierskymi eposmi (víťazskými básňami)

· začínajú propozíciou (obsah) a invokáciou (vzývanie vyššej moci)
· členia sa na spevy, verš je hexameter
· idylická poézia:
· Selanky:
· hexameter
· v súbornom vydaní – 21
· prechod medzi epikou a lyrikou
· rôzne témy
· lyrika:
· žalospevy (elégie):
· téma – smutné príbehy a ubiedenosť slovenského národného života
· smútok a žiaľ nad násilne vyhubeným slovenským obyvateľstvom, nad zradou, nesvornosťou,
odrodilstvom
· podobný postoj ako Kollár v Slávy dcere:
· Naríkáňi Rastislava, Plač Matki Slávi nad sinami Svatoplukovými, Plač Matki Slávi nad odroďilími
sinami
· aktuálne problémy – v súbore príležitostných, oslavných a kritických básní nazvanom Pesňe
· ódy (chválospevy):
· zaradené do Pesňí
· oslava dobrodincov, priateľov a známych, svetských a cirkevných hodnostárov, prírody a okolia,
rozloha a pestrosť slovanstva…