Choď na obsah Choď na menu
 


· najdôslednejšie vychádzal z ľudových foriem
· 1844 – študuje na lýceu v Levoči, zažije búrlivý príchod študentov z Bratislavy, ktorí opustili lýceum pre odvolanie
Ľ.Štúra z katedry
· zapojil sa do činnosti Jednoty mládeže slovenskej (Ján Francisci) a tvorí:
· téma – zakliatosť Slovenska:
· Orol – ľud čaká na smelého junáka a verí v oslobodenie
· K mladosti – revolučné horlenie, odsudzuje pasivitu mládeže
· Báj na Dunaji – zakliata krajina (Slovensko čaká na víťaza, ktorý ho oslobodí)
· z Levoče odchádza do Pešti za štúdiom zememeračstva, tu zažíva revolúciu (neúčastní sa, ale reaguje na ňu básňou
Pochod a v Piesňach vojenských)
· po skončení štúdia pôsobí ako zememerač v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici, kde aj zomiera
· balady:
· prvé porevolučné básne
· Žltá ľalija – o porušení manželskej prísahy vernosti – Eva sa po Adamovej smrti vydá a ten si po ňu príde

· hrôza, utrpenie, životná tragika:
· Ctibor (znesvätí nedeľu poľovačkou, a preto je potrestaný)
· Margita a Besná (povesť o vdove, ktorá sotí svoju nevlastnú dcéru zo skaly do Váhu, pomätie sa a skočí tiež)
· ústredná idea – víťazstvo spravodlivosti
· Smrť Jánošíkova (1862):
· 9 spevov + lyrický predspev
· predsmrtné vízie a smrť Jánošíka
· lyricko-epická, reflexívna skladba
· idealizácia
· 1. spev – Oslava Jánošíka a jeho družiny a ich odboja proti poddanskej porobe a zdieraniu. Na záver – vatra
(symbol slobodného života) dohára, družina sa dozvedá o lapení Jánošíka a uvedomuje si svoj koniec.
· 2. spev – Zlapanie Jánošíka (zrada).
· 3. spev – Opis čierneho mesta – tyrana, ktorý ho väzní. Za Jánošíkom prichádza v podobe duše ľudu jeho milá a
lúčia sa.
· 4. spev – Najpochmúrnejší, noc vo väzení, sen Jánošíka o mladosti.
· 5. spev – Báseň o slobode, Jánošík ospravedlňuje svoje činy tým, že už nemohol vydržať útlak poddaného ľudu.
· 6. spev – Nádej, že chmáry naveky nezastrú slnko, že túžba po slobode bude večne živá. Jánošík sa pred popravou
odmietne modliť za seba, no modlí sa za ľud.
· 7. spev – Jánošíkova poprava. Smúti nebo i zem. Jánošík sa lúči s rodným krajom a spomína na svoj boj
· 8. spev – Zobrazuje Slovensko ako zakliatu krajinu. Jánošík sa stáva symbolom slobody a boja proti krivde.
· 9. spev – Alegorický. Jánošíkova svadba s kráľovnou víl -> nesmrteľnosť
· črty rôznych žánrov (balada, elégia, hrdinský spev)
· kontrast medzi tragizmom a heroizmom
· príležitostné básne (60. roky)
· Vrahom – báseň proti národnostnému útlaku (rušenie slovenských gymnázií)