Choď na obsah Choď na menu
 


· slová v slovnej zásobe sú v určitých vzťahoch – tvoria systém:
1. podľa vecného významu:
a) 10 slovných druhov (plnovýznamové – neplnovýznamové)
b) jednovýznamové – viacvýznamové
c) neodvodené – odvodené; zložené
d) synonymá (rovnoznačné)
e) homonymá (rovnozvučné)
f) antonymá (protikladné)
g) paronymá (hláskoslovne a významovo sa ovplyvňujúce)
h) súradné – nesúradné (významovo nadradené, podradené)

2. podľa dobového výskytu:
a) nové (neologizmy)
b) zastarané, archaizmy, historizmy
3. podľa príslušnosti k štýlovej vrstve:
a) neutrálne (štylisticky nepríznakové)
b) štylisticky príznakové:
1. spisovné (odborné, básnické, hovorové)
2. nespisovné (vulgárne, žargónové, argotové)
4. podľa expresivity:
a) neutrálne (bez citového zafarbenia)
b) citovo zafarbené (zjemňujúce, zhoršujúce)