Choď na obsah Choď na menu
 


výmena informácií medzi podávateľom a prijímateľom v istej komunikatívnej situácii
· tri fázy: pozorovanie objektívnej skutočnosti, formovanie psychického obsahu a výber jazykových prostriedkov
na jeho vyjadrenie
· môže ju znehodnotiť nízka intenzita hlasu, neprimerané tempo reči, zlá výslovnosť (artikulácia); v písomnej forme
nečitateľné písmo, neprehľadnosť, neúplnosť alebo nepresnosť údajov

Vecnosť a zdvorilosť v rečovej komunikácii
· v spoločenskom styku, v rečovej komunikácii okrem presného a vecného štylizovania treba uplatňovať aj zásady
zdvorilého spoločenského správania – rečovú etiketu, ktorou kladne ovplyvňujeme partnerov komunikácie
Spoločenský význam získavania informácií
Anketa
· anketa je spôsob zisťovania verejnej mienky formou odpovedí na určité otázky
· existujú aj výskumné ústavy verejnej mienky
Test
· skúška (zväčša písomná), pomocou ktorej sa rýchlo (podľa šablóny) zisťuje porozumenie pojmov a ich vzájomných
vzťahov alebo úroveň schopnosti vykonávať nejakú činnosť
· na vyskúšanie veľkého počtu zamestnancov, úrovne pochopenia, vedomostí
Nástenné noviny
· v škole, triede – výstrižky, aktuality, vlastná tvorba