Choď na obsah Choď na menu
 


· záložka na obálke – stručná informácia o obsahu knihy
· obsah – zoznam názvov jednotlivých kapitol
· úvod (predhovor) – autor komentuje obsah knihy uvedením svojho zámeru, plánu a metód práce; upozorňuje aj na to, čo
knihe čitateľ nenájde a prečo
· index (register) menný a vecný – abecedný zoznam dôležitých mien a odborných termínov s uvedením strán, ne ktorých
sa v knihe o nich píše
· zoznam použitých skratiek – býva najmä v slovníkoch
· literatúra (bibliografia) – abecedný zoznam použitej a citovanej literatúry (meno autora, názov diela, miesto vydania,
vydavateľstvo, rok vydania, príp. rozsah)
· resumé – zhrnutie, stručný obsah odbornej knihy alebo článku, často býva aj cudzojazyčné (aspoň 2 cudzie jazyky)